آخرین تاریخ ثبت نام در دانشگاه کوشیتسه و کامنیوس اسلواکی